กฏระเบียบ

กฏระเบียบการเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด

1. หลักฐานการสมัคร บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย และทะเบียนบัานถ่ายเอกสาร I ชุด

2. ผู้ป่วยจะต้องมีความสมัครใจในการเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด

3. ผู้ป่วยจะต้องไม่มีโรคประจำตัว หรืออาการทางจิตประสาท

4. ต้องมีผู้ปกครองบิดามารดา หรือญาติของผู้ป่วยเซ็นรับรอง

5. กำหนดการบำบัดรักษา 15 วัน (จะขอกลับก่อนกำหนดไม่ไต้)

6. กำหนดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยต้องหลังจาก 5วันแรกของการรักษาเป็นต้นไป (เฉพาะผู้ที่มีบัตรเยี่ยม ของสถานพักฟื้นเท่านั้น) โทรศัพท์งดใข้ตลอดการรักษา

7. ค่าใข้จ่ายในการบำบัดรักษายาเสพติด ทางสถานพักฟื้นถ้ำกระบอกรักษาให้ฟรี ยกเว้นค่าอาหาร ของผู้ป่วย เฉลี่ยวันละ 200 บาท และค่าของไช้ส่วนตัวผู้ป่วยเท่านั้น

8. สถานพักฟื้นถ้ำกระบอกรับบำบัดรักษายาเสพติดให้แต่ละคนเพียง 1 ครั้งเท่านั้น

 

ขั้นตอนการบำบัดรักษายาเสพติด

 

1. ผู้ป่วยจะต้องรับสัจจะว่า จะไม่สูบหรือเสพย์ยาเสพติดทุกชนิดตลอดชีวิต เพื่อเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจ

2. ผู้ป่วยต้องรับประทานยาสมุนไพรเป็นการล้างสารพิษของยาเสพติด เรียกว่า ยาตัด

3. การอบสมุนไพรจะต้องอบตัวทุกวันเป็นการขับสารพิษยาเสพติดออกทางผิวหนัง

4. มีการอบรมธรรมะ และฝึกนั่งสมาธิ วันละ 1  ครั้ง

5. มีการฝึกอาชีพเพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและใจ สร้างบารมีให้กับตัวเอง ฝึกอาชีพ ฝึกนิสัย เช่น การทำเซรามิค ทำอาหาร ก่อสร้าง ทำสวน เพาะเห็ด และ อื่นๆ

6. สันทนาการพักผ่อน มีโทรทัศน์ให้ดู มีหนังสือให้อ่าน มีกีฬาต่างๆ ให้เล่น

7. ผู้ป่วยต้องไม่ทำความเสืยหายให้กับสถานพักฟื้น หากมีป็ญหาญาติต้องรับผิดชอบ

 

เวลาเปิดทำการ เวลา 09.30 น – 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤ

 

ช่วยกันคนละนิด พิชิตยาเสพติด