เจ้าอาวาส

เจ้าอาวาสวัดถ้ำกระบอก

Phra Ajahn Vichien Gitiwanno

ประวัติพระอธิการวิเชียร กิตฺติวณฺโณ

๑. ตำแหน่ง

ชื่อ พระอธิการวิเชียร ฉายา กิตฺติวณฺโณ อายุ ๕๙ พรรษา ๔๐

วิทยฐานะ น.ธ.เอก วุฒิทางโลก ม.๖ (กศน.)

จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส. )

สังกัด วัดถ้ำกระบอก บ้านเลขที่ ๑๗/๑หมู่ ๑๑ ตำบลขุนโขลน

อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

๑. เจ้าอาวาสวัดถ้ำกระบอก

๒. รองผู้จัดการสถานพักฟื้นถ้ำกระบอก

๓. รองกรรมการมูลนิธิถ้ำกระบอก

 

๒. สถานะเดิม

ชื่อ นายวิเชียร เกตุจิ๋ว เกิดวัน ๒ ฯ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย

วันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗

บิดาชื่อ นายม่อม เกตุจิ๋ว มารดาชื่อ นางเล็ก เกตุจิ๋ว

บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลตลุก อำเภอสรรรพยา จังหวัดชัยนาท

 

๓. บรรพชา

ปี พ.ศ. ๒๕๑๔

วัดคลองเม่า ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

๔. อุปสมบท

วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

วัด โคกกระเทียม ตำบล โคกกระเทียม อำเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี

พระอุปัชฌาย์ พระครูอดุลธรรมประยุต วัดโคกกระเทียม

ตำบล โคกกระเทียม อำเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี

พระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์หลิน

พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการเล็ก

 

๕. วิทยฐานะ

(๑). พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

(๒). พ.ศ. ๒๕๔๗ สอบไล่ได้น.ธ.เอก สำนักเรียน คณะจังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

(๓). พ.ศ.๒๕๕๖ จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส. )

(๔). การศึกษาพิเศษ ศึกษาการทำฟันปลอม

(๕). ความชำนาญการ งานไม้ เฟอร์นิเจอร์ งานเหล็ก งานก่อสร้าง

 

๖. งานปกครอง

(๑). พ.ศ ๒๕๔๗. เป็นรองผู้จัดการสถานพักฟื้น ถ้ำกระบอก ตำบล ขุนโขลน อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี

(๒). พ.ศ ๒๕๕๑. เป็นกรรมการมูลนิธิถ้ำกระบอก ตำบล ขุนโขลน อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี

(๓). พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำกระบอก ตำบล ขุนโขลน อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี

 

๗. งานด้านสาธารณูปการ

(๑). พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๖ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าสายงานการปรับปรุง ศาลาการเปรียญเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นที่ประชุมสงฆ์ในโอกาสต่างๆ เป็นที่อบรมเชิงวิชาการของหน่วยงานต่างๆและใช้ในการเรียนการสอนปริยัติธรรม

(๒). พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๘ เป็นรองหัวหน้าสายงานการสร้างอาคารที่พักผู้มาเลิก ยาเสพติด เป็นหัวหน้าสายงานการสร้างกุฏิ เสนาสนะ และ พระพุทธรูป ในบริเวณวัด

(๓). พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๖ เป็นหัวหน้าสายงานการปรับปรุงถนน และท่อระบายน้ำ ภายในวัด

(๔). พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๑ เป็นหัวหน้าสายงานการก่อสร้างโบสถ์ วิหาร

(๕). พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๑ เป็นหัวหน้าสายงานการบูรณะซ่อมแซม กุฏิ เสนาสนะ และการสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัด

(๖). พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ เป็นผู้ดำเนินการสร้างศาลากระจกทรงไทย ๑ หลัง สร้างสุขารวมทรงไทย ๑ หลัง ๑๐ห้อง แบ่งเป็นห้องน้ำ ๓ ห้อง ห้องสุขา ๗ ห้อง สร้างกุฏิพระ ๒ หลัง อาคารใหญ่ห้องกระจก ๑ หลังสร้างโรงงานเก็บเครื่องมือ ๑ หลัง บูรณะหลังคาศาลาการเปรียญ เปลี่ยนจากกระเบื้องเดิม มาเทปูนคอนกรีตทับ และครอบด้วยสังกะสี

 

๘. งานด้านการศึกษาสงเคราะห์

(๑). วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อจัดตั้ง ทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน ๑ บัญชี จำนวนเงิน ๔,๐๐๐บาท

(๒). วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ บริจาคปัจจัย เพื่อสร้างสถานีโทรทัศน์เพื่อ การศึกษา อาคารวิปัสสนา แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐บาท

(๓). วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ส่งมอบทุนสงเคราะห์นักเรียน แก่เจ้า คณะตำบล เพื่อดำเนินการต่อไป จำนวน ๘ ทุน แบ่งเป็นทุนสงเคราะห์ นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท และทุน สงเคราะห์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท

(๔). วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เพิ่มทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้น ประถมศึกษา ในบัญชีธนาคาร อีก ๕๐๐ บาท

 

๙. งานด้านการสาธารณสงเคราะห์

(๑). วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้บริจาคปัจจัย เพื่อซื้อกระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำให้แก่วัดเขาพลัด ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐บาท

(๒). วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ บริจาคปัจจัยสมทบทุนมูลนิธิโรคเรื้อน จำนวนเงิน ๕๐๐บาท และมูลนิธิโรคเอดส์ จำนวนเงิน ๕๐๐บาท

(๓). วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ บริจาคปัจจัยสมทบมูลนิธิสายใจไทย จำนวนเงิน ๕๐๐บาท และ โครงการวัดช่วยวัด จำนวนเงิน ๕๐๐บาท

 

๑๐. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

(๑). มีการประกอบพิธี วันมาฆบูชา ตามประเพณีมีผู้เข้าร่วมพิธี ๕๔ คน

(๒). มีการประกอบพิธี วันวิสาขบูชา ตามประเพณีมีผู้เข้าร่วมพิธี ๑๓๕ คน

(๓). มีการประกอบพิธี วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ตามประเพณีมีผู้เข้าร่วมพิธี ๗๖ คน

(๔) เป็นผู้อบรมธรรมะแก่พระสงฆ์บวชใหม่ และญาติโยม ผู้ศรัทธาทั่วไป

(๕). ร่วมกับประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์ออกปฏิบัติกิจธุดงค์ประจำปีทุกปี