รองเจ้าอาวาส

รองเจ้าอาวาสวัดถ้ำกระบอก

Phra-Ajahn-Vichit-Akkajitto

ประวัติพระวิจิตร อคฺคจิตฺโต

๑. ตำแหน่งปัจจุบัน

ชื่อ พระวิจิตร ฉายา อคฺคจิตฺโต อายุ ๕๘ พรรษา ๓๘

วิทยฐานะ น.ธ.เอก วุฒิทางโลก ม.๖ (กศน.)

จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส. )

สังกัด วัดถ้ำกระบอก บ้านเลขที่ ๑๗ / ๑ หมู่ ๑๑ ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเจ้าอาวาสวัดถ้ำกระบอก

๑. รองเจ้าอาวาสวัดถ้ำกระบอก

๒. กรรมการมูลนิธิถ้ำกระบอก

๓. รองผู้จัดการสถานพักฟื้นถ้ำกระบอก

๔. หัวหน้าพระวิทยากรวัดถ้ำกระบอก

 

๒. สถานะเดิม

ชื่อ นายวิจิตร อาวุชานนท์ เกิดวัน ๒ ฯ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะแม

วันที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙

บิดาชื่อ นายเลี่ยนป้า แซ่อาว มารดาชื่อ นางแจ แซ่อาว

บ้านเลขที่ ๑๗/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 

๓. บรรพชา

๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗

วัดคลองเม่า ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

๔. อุปสมบท

วันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

วัด โคกกระเทียม ตำบล โคกกระเทียม อำเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี

พระอุปัชฌาย์ พระครูอดุลธรรมประยุต วัดโคกกระเทียม

ตำบล โคกกระเทียม อำเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี

พระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์อธิการจำเนียร

พระอนุสาวนาจารย์ พระอาจารย์ลี้

 

๕. วิทยฐานะ

(๑). พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

(๒). พ.ศ. ๒๕๔๗ สอบได้น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

(๓). พ.ศ.๒๕๕๗ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส. )

(๔). การศึกษาพิเศษ มีความสามารถในด้านศีลปะ สถาปัตยกรรม

ได้รับความไว้วางใจให้ช่วยออกแบบ โบสถ์ วิหาร, พระยืนรอบโบสถ์และบนหลักธรรมทั้งหมด, เป็นผู้ควบคุมออกแบบและก่อสร้างรูปหล่อลาวาเหมือนรัชกาลที่ ๙ สูง ๒๔เมตร ควบคุมงานเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังภายในโบสถ์วัดถ้ำกระบอก

 

๖. งานปกครอง

(๑). พ.ศ .๒๕๔๗ .เป็นรองผู้จัดการสถานพักฟื้นถ้ำกระบอก ตำบล ขุนโขลน อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี

(๒). พ.ศ ๒๕๔๙. เป็นกรรมการมูลนิธิถ้ำกระบอก ตำบล ขุนโขลน อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี

(๓). พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดถ้ำกระบอก ตำบล ขุนโขลน อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี

(๔).พ.ศ. ๒๕๕๗ รองเจ้าอาวาสวัดถ้ำกระบอก ตำบล ขุนโขลน อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี

 

๗. งานด้านสาธารณูปการ

(๑). พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๓๓

– เป็นผู้ช่วยงานการสร้างอาคารที่พักผู้มาเลิกยาเสพติด ของศูนย์ฝึกอาชีพผู้เลิกยาเสพติดถ้ำกระบอก ตำบลยางราก จังหวัดลพบุรี

(๓). พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕

– ผู้ช่วยก่อสร้างกุฏิทรงไทย จำนวน ๔๗ หลัง เพื่อเป็นที่ พักสงฆ์ ขุดคลองทำท่อระบายน้ำ, สร้างแท่งน้ำสูง ๑๕ เมตร เพื่อใช้เก็บกักน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง

(๔). พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๑

– เป็นผู้ช่วยออกแบบควบคุมก่อสร้างโบสถ์สูง30เมตร ยาว 60 เมตร กว้าง20เมตร และออกแบบควบคุมงานเขียนจิตกรรม ฝาผนังโบสถ์ ๘๐ ภาพภายในโบสถ์

– เป็นผู้ช่วยออกแบบควบคุมก่อสร้างวิหารหลวงพ่อเจริญ ปาน จันทร์

(๕). พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๑

-เป็นผู้ช่วยสายงานการบูรณะซ่อมแซม กุฏิ เสนาสนะ และงานสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัด

 

๘. งานด้านการศึกษาสงเคราะห์

(๑). เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานภูมิปัญญาของหลวงพ่อเจริญ ปานจันทร์ อดีตประธานคณะสงฆ์ถ้ำกระบอก

๑.๑ การสร้างพระบรมรูปรัชการที่ ๙ ด้วยลาวา

๑.๒ การสร้างทำนองเพลงจากลายดิน

๑.๓ การนำน้ำหินมาสร้างงานศิลปะ

๑.๔ การทำสีจากดิน

๑.๕ การทำประติมากรรมจิ๋วเกิดจากทองเหลืองที่ได้จากการหลอม ลาวา

๑.๖ การขยายพันธ์พืชด้วยใบ คือการปลูกใบไม้ให้มีราก

๑.๗ การทำเครื่องปั้นดินเผา และ เซรามิก

๑.๘ การออกแบบและควบคุมการสร้างซุ้มประตูทางเข้า วัดถ้ำกระบอก

๑.๙ เป็นผู้ดูแลควบคุมฝ่ายต่างประเทศ(จะมีชาวต่างประเทศมาบำบัดรักษา ยา เสพติดตลอดเวลา)

๑.๑๐ เป็นผู้ ประสานงานกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับงานคณะสงฆ์และงานจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมชั้นตรี โท เอก ในที่วัดถ้ำกระบอก

 

๙. งาน ด้านการเผยแผ่

( ๑ )เป็นหัวหน้าพระวิทยากรของสถานพักฟื้นถ้ำกระบอก วัดถ้ำกระบอก

(๒).เป็นอาจารย์พิเศษให้ความรู้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, สถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี -โท ถึง ระดับปริญญาเอกในการทำแบบสอบถามหรือทำวิทยานิพนธ์ ด้านการรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเส ติด (รูปแบบแพทย์ทางเลือก )

(๓). เป็นผู้ควบคุม ดูแล การเข้ามาถ่ายทำสารคดีที่เกี่ยวกับงานบำบัดรักษายาผู้ติดยาเสพติด ของสื่อต่างๆทั้งในประเทศ และต่างประเทศ