ผู้ช่วยผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้จัดการสถานพักฟื้นถ้ำกระบอก

Phra-Ajahn-Sayan-Yasapalo

 พระอาจารย์สายันต์ ยสปาโล

พระอาจารย์ สายันต์ ยสปาโล ได้ บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัด คลองเม่า ธรรมโกศล จังหวัด ลพบุรี เมื่อมีอายุได้ 12 ปีในวันที่ 3 มีนาคม 2515

รับสัจจะเป็นสามเณรตลอดชีวิตในปี 2520.

พระอาจารย์ได้อุุปสมบทเมื่ออายุครบ 20 ปี ในปี 2522 ที่วัดหนองจิก จังหวัด สระบุรี