การพักฟื้น

การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

Wat-Thamkrabokสืบเนื่องจากปี พ.ศ.2501  ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 37 วันที่ 9 ธันวาคม 2501 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติ ได้ประกาศให้เลิกสูบฝิ่นและเลิกจำหน่ายฝิ่นทั่วราชอาณาจักร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2502  ผู้ใดเสพฝิ่นหรือมีฝิ่นในครอบครอง  นอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยฝิ่นแล้ว เมื่อพ้นโทษให้เจ้าพนักงานส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลและพักฟื้นในสถานที่ ที่กำหนดไว้ได้แต่ไม่เกิน 90 วัน  ทำให้ผู้ติดฝิ่นทั่วประเทศไทยพยายามหาที่อดฝิ่น  คณะสงฆ์ถ้ำกระบอกในสมัยนั้น ปี พ.ศ.2502 จึงเริ่มดำเนินการรักษาผู้มาเลิกฝิ่นเป็นครั้งแรก เนื่องจากมีทั้งผู้ติดฝิ่นเอง และญาติโยมที่มีญาติพี่น้องติดฝิ่น มาขอร้องให้ช่วย แม้จะบอกว่ายังไม่มียาก็ตามคนไข้ก็พยายามอดทนเพราะมีกำลังใจว่ามาวัด  ต่อมาจึงอาศัยดอกบัวช่วยเป็นยาแทนเพราะคนไข้ต้องการกำลังใจจากศาสนา ในภายหลังหลวงพ่อใหญ่จึงคิดสมุนไพรปรุงขึ้นมาเป็นตัวยาใช้บำบัดผู้มาเลิกยา เสพติด จนถึงปัจจุบัน