การเรียนการสอนประจำปี 2558 / Study for the year 2015

วันอาสาฬหบูชา / Bucha Day

ธรรมะพูดคุย / Dhamma Talks

บรรพชา / Ordination

Tudong 2015 / เดินธุดงค์ 2558 (1)

Tudong 2015 / เดินธุดงค์ 2558 (2)

Tudong 2015 / เดินธุดงค์ 2558 (3)